• This website is available in English

Data Cymru Blog

 • Blog

  Mae’r crynodeb blynyddol hwn yn wahanol i bob un arall. Mae’r deuddeg mis diwethaf wedi bod yn hynod o heriol i gymunedau ar hyd a lled Cymru ac i’r sefydliadau (cyhoeddus a phreifat) sy’n eu gwasanaethu. Mae teuluoedd wedi colli anwyliaid, roedd pwysau mawr ar wasanaethau, ac mae’r economi wedi dod dan straen. Fodd bynnag, ymhlith yr anawsterau hyn mae yna resymau am optimistiaeth. Parhaodd gwasanaethau i gael eu cyflenwi, mae cyflwyniad y rhaglen frechu yn symud ar garlam, mae’r mwyafrif o blant yn dychwelyd i’r ysgol, ac mae marwolaethau a niferoedd achosion yn lleihau. Ni fyddai’r un o’r pethau hyn wedi bod yn bosib heb ymroddiad a phroffesiynoliaeth ein cydweithwyr sector cyhoeddus, preifat, a thrydydd sector.

  ... darllenwch mwy
   

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Blog

  Mae’r wythnos hon yn gweld cyhoeddi tair tudalen we newydd, sy’n canolbwyntio ar data agored, ymchwil gymdeithasol a gwyddor data. Nod y tudalennau gwe hyn yw eich cyflwyno i’r pwnc, esbonio ein gweledigaeth am weithredu ledled sector cyhoeddus Cymru, a disgrifio’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud i helpu i wireddu’r weledigaeth honno. Hefyd cynhwyswn rai adnoddau defnyddiol am ddarllen pellach, fel dolenni â blogiau, astudiaethau achos, a chanllawiau defnyddwyr perthnasol ochr yn ochr â gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol ac unrhyw newyddion eraill a allai fod o ddiddordeb. Felly, cadwch lygad allan amdanyn nhw!

  ... darllenwch mwy
   

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Blog

  Yn ôl yn 2016, awgrymodd astudiaeth a gyhoeddwyd gan IBM ("10 key marketing trends for 2017" Saesneg yn unig) fod 90% o ddata’r byd wedi cael ei greu yn y deuddeg mis blaenorol, gyda llawer o ddadansoddwyr data yn rhagweld y byddai’r bydysawd digidol 40 gwaith yn fwy erbyn 2020. Er bod y ffigur yma, ar yr wyneb, yn edrych yn syfrdanol, efallai nad yw’n gymaint o syndod pan ystyriwn ni faint o ddata rydym ni’n ei gasglu bob dydd, yn arbennig mewn cyd-destun proffesiynol. Mae’r cyfleoedd mae hyn yn eu cyflwyno i ddysgu mwy am ein cymunedau, eu hanghenion a’u profiadau yn ysbrydoliaeth. Ac eto, mae’n gallu bod yn llethol hefyd – sut mae datgloi’r ddirnadaeth? Ble ydw i’n dechrau?

  ... darllenwch mwy
   

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Blog

  Yn ein blog blaenorol, esboniom ni sut roedd eich ymgysylltiad yn ein digwyddiadau data agored cychwynnol wedi amlygu’r angen i ni greu ‘porth’ ar-lein i’ch cefnogi wrth gyhoeddi eich data agored. Roeddem yn cydnabod yr angen i hyn fod yn ymdrech gydweithredol. Wedi’r cyfan, rydym am wneud yn siŵr bod y porth yn hawdd i bawb ei ddefnyddio.

  Felly, beth ydym ni wedi ei wneud hyd yma?...

  ... darllenwch mwy
   

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Blog

  Cynhaliom ni’n digwyddiad data agored cyntaf ym Mae Colwyn yng Ngorffennaf a’r ail un yng Nglynebwy ym Medi. Diolch o galon i bawb a fynychodd. Cawsom gipolwg da ac adborth cadarnhaol. At ei gilydd, roedd yn dda iawn gen i weld cymaint o waith a oedd eisoes yn mynd yn ei flaen yng Nghymru a’r archwaeth i fwrw ymlaen a gwneud rhagor. Mae yna ymdeimlad gwirioneddol o fomentwm yn tyfu.

  Dwedais i hyn yn ein digwyddiadau, ond ers ysgwyddo mantell data agored yn Data Cymru, mae un o’r heriau mwyaf dyrys wedi dod o ganlyniad i’n sefyllfa eithaf unigryw o fewn Cymru. Rydym ni’n sefydliad sy’n ymwneud â bron pob agwedd ar ddata – rydym ni’n ei gasglu gan awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill, rydym yn ei gyrchu gan ddarparwyr data, rydym ni’n ei reoli yn ein systemau mewnol, ac yn ei ledaenu/rannu drwy lu o offer. Yn syml, rydym ni’n trafod bron popeth mewn perthynas â data!

  Felly, rydym ni mewn sefyllfa ardderchog i hyrwyddo a gwneud Cymru yn wlad arloesol o ran defnydd data agored. Ond er mwyn gwneud hynny, mae angen i ni wneud yn siŵr bod ein pecyn cymorth yn briodol ac yn cael ei dargedu’n dda.

  Mae’r digwyddiadau wedi helpu’n fawr iawn i egluro’r heriau rydych chi’n eu hwynebu a’r atebion y cawn ni eu cynnig.

  ... darllenwch mwy
   

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Mae data agored, mae’n siŵr gen i, yn ymadrodd y bydd y mwyafrif ohonoch chi wedi dod ar ei draws yn ystod yr ychydig fisoedd/blynyddoedd diwethaf. Mae rhai ohonoch chi eisoes wedi dechrau croesawu’r cysyniad ac wedi dechrau trefnu bod peth o’ch data ar gael yn agored. Mae eraill ar fin cychwyn y daith a bydd eraill efallai’n dal i ymgynghori â’r map i benderfynu ar y llwybr gorau. Ni waeth ble ydych chi ar eich taith data agored, rydyn ni yma i helpu!

  ... darllenwch mwy
   

 • Pan ddechreuais i weithio gyda data yng Nghymru, yn ôl yn 2006, roedd yr amgylchedd yn wahanol iawn!

  Blog

  Gwaith gweddol elfennol oedd f’asesiad anghenion cyntaf, i gefnogi cynllun Plant a Phobl Ifanc Merthyr Tudful 2008-2011. Roedd e’n cynnwys llawer o ryddiaith redegog (a fethodd ag ychwanegu dim!), a thaith garlam drwy’r holl ddata mesur perfformiad allwn ni ei gynnwys. Dangosodd sut roedd Merthyr yn cymharu â’r 21 awdurdod lleol arall yng Nghymru am y flwyddyn honno, a thipyn bach o ddata dros amser i ddangos cyfeiriad y newid. Nid oedd dim gwerthusiad eilaidd, dim dadansoddiad o’r sefyllfa, dim cyd-destun, a bron dim data daearyddiaeth lefel isel. Yn ffodus, rwyf wedi gwella tipyn wrth drin a thrafod data ers hynny!

  ... darllenwch mwy
   

 • Mae’r amser wedi cyrraedd i symud ymlaen. Rwy wedi bod gyda Data Cymru ers 16 o flynyddoedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae rhai pethau wedi aros yr un peth a llawer o bethau wedi newid. Dyma fyfyrio ar bopeth sydd wedi digwydd a’r pleser rwyf wedi ei gael o weithio i’r sefydliad unigryw yma.

  ... darllenwch mwy
   

 • Mae tystiolaeth ar sail lle yn hanfodol, i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau ac i ddeall sut mae lleoedd yn newid dros amser. Mae gwaith diweddar i ddeall llesiant ar lefel gymunedau’n well wedi bwrw goleuni cryfach ar hyn, ond mae paentio darlun o le a gallu canfod ei nodweddion penodol yn dod â’i heriau. Yn gyntaf, sut orau i ddiffinio’n lleoedd mewn modd cyson, ar yr un pryd â darparu gwybodaeth ar sail ddaearyddol y bydd darparwyr gwasanaethau (a dinasyddion) yn ei hadnabod fel trefi, cymunedau ac ati. Yn ail, her y ffaith mai dim ond data meintiol cadarn cyfyngedig sydd ar gael ar lefel islaw awdurdodau lleol.

  ... darllenwch mwy